การไปติดต่อสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ทำอย่างไรบ้าง

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ราษฎรและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ รวมทั้งการจัดที่ดินสำหรับราษฎรตามประมวลกฎหมายที่ดินด้วย หากใครมาอยู่ต่างพื้นที่ ต่างจังหวัด โดยเฉพาะในเขต กทม. และยังไม่เคยใช้บริการที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการติดต่อสำนักงานที่ดิน กทม. และวิธีเตรียมตัว พร้อมแล้วไปดูรายละเอียดกันเลย

คำแนะนำเบื้องต้นในการไปติดต่อสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ก่อนไปติดต่อสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครต้องเตรียมเอกสาร รายละเอียดเอกสารและหลักฐานการติดต่อแต่ละประเภท โดยจะอยู่ในหัวข้อประเภทการติดต่อ เช่น การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์และการรังวัดแบบต่าง ๆ

ก่อนไปติดต่อสำนักงานที่ดิน ควรทราบว่า เอกสารสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ท่านอยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินแห่งใด? และตั้งอยู่ที่ไหนเพื่อไม่ให้ไปผิดที่

เตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกรรมที่จะต้องชำระตามกฎหมายให้พร้อม

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการต้องออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งตามจำนวนที่จ่ายไปจริง

สำนักงานที่ดินทุกแห่งในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เมื่อไปติดต่อที่สำนักงานที่ดิน อันดับแรก เข้าไปขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สำนักงานที่ดิน ตรวจสอบหลักฐานเอกสารและรับบัตรคิว

การให้บริการเป็นไปตามลำดับคิว

เมื่อทำงานเสร็จแล้วขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโฉนด เช่น ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ จำนวนที่ดินในโฉนดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ท่านเตรียมไว้ว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง

ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการแต่ละประเภทจะประกาศ ณ สำนักงานที่ดิน หากเห็นว่างานล่าช้าเกินปกติหรือไม่สะดวก หากมีข้อสงสัย หรือมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถาม เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมงาน หัวหน้าฝ่าย หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด แล้วแต่กรณี หากงานของท่านไม่มีปัญหาข้อขัดข้องอื่นใดจะเสร็จในเวลามาตรฐานที่ประกาศไว้

หากเกิดปัญหาไม่มีความเป็นธรรมในการให้บริการ โปรดแจ้งกรมที่ดินโดยส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณียบัตรมาที่กรมที่ดิน ตู้ ปณ.11 ปณ. วัดเลียบ กรุงเทพฯ 10200 หรือโทร. 222-2837

คำแนะนำเบื้องต้นในการไปติดต่อสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เพื่อขอทำการรังวัดที่ดินประเภทต่าง ๆ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ที่มาที่สำนักงานที่ดินเพื่อขอรังวัดที่ดินกำลังได้รับการรังวัดที่ดินทางออนไลน์  เช่นการออกโฉนดจะประสบปัญหาต่างๆ เช่น การนัดหมายรังวัดระยะยาว โดยสำนักงานที่ดินบางแห่งมีคิวนัดรังวัดเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปีเศษ

ปัญหาค่ารังวัดที่ดินแต่ละสำนักงานที่ดินไม่มีมาตรฐานกำหนดเงินค่ารังวัดแล้วแต่ดุลยพินิจของผู้รังวัดเป็นผู้กำหนดราคาค่ารังวัด เช่น กรณีพื้นที่เท่ากัน สำนักงานที่ดินบางแห่งจะทำการรังวัด 2 วัน แต่บางแห่งจะทำการรังวัดเพียงวันเดียว ดังนั้นจึงได้คืนเงินมัดจำให้กับทุกฝ่ายแล้ว อย่างไรก็ตาม การสำรวจยังไม่เสร็จสิ้น ทำให้เกิดปัญหาตามมา นั้นคือประชาชนผู้มาติดต่อรังวัดจะเสียค่ามัดจำเพิ่ม ทั้งที่เรื่องรังวัดยังไม่แล้วเสร็จ โดยบางรายอาจจะต้องเสียเงินมัดจำถึงจำนวน 2-3 ครั้ง ทำให้ประชาชนผู้มาติดต่อต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

กรมที่ดินได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยมุ่งหวังว่าจะก่อให้เกิดผลดีด้านต่าง ๆ หลายประการดังนี้

  1. เพื่อแก้ปัญหางานค้างของช่างรังวัดและลดเวลานัดรังวัด
  2. เพื่อแก้ปัญหาอัตรากำลังของช่างสำรวจไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
  3. สร้างขวัญและกำลังใจแก่ช่างสำรวจที่ปฏิบัติงาน
  4. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มารังวัดให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว สะดวกมากขึ้นในราคาย่อมเยาซึ่งจะทำให้ประชาชนพึงพอใจในบริการ

การกำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินในลักษณะเหมาจ่าย เป็นหนึ่งในหลายแนวทางที่กรมที่ดินใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการสำรวจเดิมมีหลักเกณฑ์ให้คิดค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและให้เบิกตามที่จ่ายจริงโดยยึดตามอัตราที่ทางราชการกำหนด แต่ค่าใช้จ่ายที่คำนวณแบบเหมาจ่ายจะมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  1. เพื่อให้ประชาชนชำระค่าสำรวจเพียงครั้งเดียว ในกรณีการสำรวจใดที่ช่างรังวัดไปทำการสำรวจแล้วแต่ยังไม่เสร็จจะไม่มีการเบิกจ่าย
  2. เพื่อกำหนดจำนวนวันทำการรังวัด การคำนวณค่าใช้จ่ายในการรังวัดจะเหมือนกับการกำหนดจำนวนวันรังวัดและค่าใช้จ่ายในการรังวัดเดิม สำนักงานที่ดินบางแห่งได้กำหนดไว้สูงเกินความจำเป็น กรมที่ดินจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา
  3. เพื่อให้จำนวนวันสำรวจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะมีผลต่อการกำหนดราคาค่ารังวัด เช่น กรณีที่พื้นที่ของสำนักรังวัดมีเนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้ทำการรังวัดได้ 1 วัน ตามหนังสือกรมการ บก.0706/ว30708 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2540 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ เช่นในส่วนของค่าขนส่งจังหวัดจะตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าขนส่งสูงสุดไม่เกินวันละ 800 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือสำรวจหรือตรวจสอบพื้นที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ พ.ศ. 2542 โดยให้สำนักงานที่ดินเป็นผู้กำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละพื้นที่ แล้วจัดทำบัญชีกำหนดจำนวนเงินค่ารังวัดและประกาศให้สาธารณชนทราบ ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 07067/ว 01082 ลงวันที่ 14 มกราคม 2541 เรื่อง การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินรายบุคคล สำนักงานที่ดินจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่กระทรวงประกาศกำหนดไม่ได้ เช่น ประกาศกรุงเทพมหานคร ประกาศจังหวัดสุโขทัย ประกาศ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น