Latest Posts

การไปติดต่อสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ทำอย่างไรบ้าง

กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ราษฎรและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ รวมทั้งการจัดที่ดินสำหรับราษฎรตามประมวลกฎหมายที่ดินด้วย หากใครมาอยู่ต่างพื้นที่ ต่างจังหวัด โดยเฉพาะในเขต กทม. และยังไม่เคยใช้บริการที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการติดต่อสำนักงานที่ดิน กทม. และวิธีเตรียมตัว พร้อมแล้วไปดูรายละเอียดกันเลย

คำแนะนำเบื้องต้นในการไปติดต่อสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ก่อนไปติดต่อสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครต้องเตรียมเอกสาร รายละเอียดเอกสารและหลักฐานการติดต่อแต่ละประเภท โดยจะอยู่ในหัวข้อประเภทการติดต่อ เช่น การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์และการรังวัดแบบต่าง ๆ

ก่อนไปติดต่อสำนักงานที่ดิน ควรทราบว่า เอกสารสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ท่านอยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินแห่งใด? และตั้งอยู่ที่ไหนเพื่อไม่ให้ไปผิดที่

เตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกรรมที่จะต้องชำระตามกฎหมายให้พร้อม

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการต้องออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งตามจำนวนที่จ่ายไปจริง

สำนักงานที่ดินทุกแห่งในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เมื่อไปติดต่อที่สำนักงานที่ดิน อันดับแรก เข้าไปขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สำนักงานที่ดิน ตรวจสอบหลักฐานเอกสารและรับบัตรคิว

การให้บริการเป็นไปตามลำดับคิว

เมื่อทำงานเสร็จแล้วขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโฉนด เช่น ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ จำนวนที่ดินในโฉนดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ท่านเตรียมไว้ว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง

ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการแต่ละประเภทจะประกาศ ณ สำนักงานที่ดิน หากเห็นว่างานล่าช้าเกินปกติหรือไม่สะดวก หากมีข้อสงสัย หรือมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถาม เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมงาน หัวหน้าฝ่าย หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด แล้วแต่กรณี หากงานของท่านไม่มีปัญหาข้อขัดข้องอื่นใดจะเสร็จในเวลามาตรฐานที่ประกาศไว้

หากเกิดปัญหาไม่มีความเป็นธรรมในการให้บริการ โปรดแจ้งกรมที่ดินโดยส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณียบัตรมาที่กรมที่ดิน ตู้ ปณ.11 ปณ. วัดเลียบ กรุงเทพฯ 10200 หรือโทร. 222-2837

คำแนะนำเบื้องต้นในการไปติดต่อสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เพื่อขอทำการรังวัดที่ดินประเภทต่าง ๆ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ที่มาที่สำนักงานที่ดินเพื่อขอรังวัดที่ดินกำลังได้รับการรังวัดที่ดินทางออนไลน์  เช่นการออกโฉนดจะประสบปัญหาต่างๆ เช่น การนัดหมายรังวัดระยะยาว โดยสำนักงานที่ดินบางแห่งมีคิวนัดรังวัดเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปีเศษ

ปัญหาค่ารังวัดที่ดินแต่ละสำนักงานที่ดินไม่มีมาตรฐานกำหนดเงินค่ารังวัดแล้วแต่ดุลยพินิจของผู้รังวัดเป็นผู้กำหนดราคาค่ารังวัด เช่น กรณีพื้นที่เท่ากัน สำนักงานที่ดินบางแห่งจะทำการรังวัด 2 วัน แต่บางแห่งจะทำการรังวัดเพียงวันเดียว ดังนั้นจึงได้คืนเงินมัดจำให้กับทุกฝ่ายแล้ว อย่างไรก็ตาม การสำรวจยังไม่เสร็จสิ้น ทำให้เกิดปัญหาตามมา นั้นคือประชาชนผู้มาติดต่อรังวัดจะเสียค่ามัดจำเพิ่ม ทั้งที่เรื่องรังวัดยังไม่แล้วเสร็จ โดยบางรายอาจจะต้องเสียเงินมัดจำถึงจำนวน 2-3 ครั้ง ทำให้ประชาชนผู้มาติดต่อต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

กรมที่ดินได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยมุ่งหวังว่าจะก่อให้เกิดผลดีด้านต่าง ๆ หลายประการดังนี้

 1. เพื่อแก้ปัญหางานค้างของช่างรังวัดและลดเวลานัดรังวัด
 2. เพื่อแก้ปัญหาอัตรากำลังของช่างสำรวจไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
 3. สร้างขวัญและกำลังใจแก่ช่างสำรวจที่ปฏิบัติงาน
 4. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มารังวัดให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว สะดวกมากขึ้นในราคาย่อมเยาซึ่งจะทำให้ประชาชนพึงพอใจในบริการ

การกำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินในลักษณะเหมาจ่าย เป็นหนึ่งในหลายแนวทางที่กรมที่ดินใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการสำรวจเดิมมีหลักเกณฑ์ให้คิดค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและให้เบิกตามที่จ่ายจริงโดยยึดตามอัตราที่ทางราชการกำหนด แต่ค่าใช้จ่ายที่คำนวณแบบเหมาจ่ายจะมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. เพื่อให้ประชาชนชำระค่าสำรวจเพียงครั้งเดียว ในกรณีการสำรวจใดที่ช่างรังวัดไปทำการสำรวจแล้วแต่ยังไม่เสร็จจะไม่มีการเบิกจ่าย
 2. เพื่อกำหนดจำนวนวันทำการรังวัด การคำนวณค่าใช้จ่ายในการรังวัดจะเหมือนกับการกำหนดจำนวนวันรังวัดและค่าใช้จ่ายในการรังวัดเดิม สำนักงานที่ดินบางแห่งได้กำหนดไว้สูงเกินความจำเป็น กรมที่ดินจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา
 3. เพื่อให้จำนวนวันสำรวจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะมีผลต่อการกำหนดราคาค่ารังวัด เช่น กรณีที่พื้นที่ของสำนักรังวัดมีเนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้ทำการรังวัดได้ 1 วัน ตามหนังสือกรมการ บก.0706/ว30708 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2540 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ เช่นในส่วนของค่าขนส่งจังหวัดจะตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าขนส่งสูงสุดไม่เกินวันละ 800 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือสำรวจหรือตรวจสอบพื้นที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ พ.ศ. 2542 โดยให้สำนักงานที่ดินเป็นผู้กำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละพื้นที่ แล้วจัดทำบัญชีกำหนดจำนวนเงินค่ารังวัดและประกาศให้สาธารณชนทราบ ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 07067/ว 01082 ลงวันที่ 14 มกราคม 2541 เรื่อง การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินรายบุคคล สำนักงานที่ดินจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่กระทรวงประกาศกำหนดไม่ได้ เช่น ประกาศกรุงเทพมหานคร ประกาศจังหวัดสุโขทัย ประกาศ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น

ต่อเติมทาวน์โฮมสวย ๆ ให้เหมือนได้บ้านใหม่ด้วยงบน้อย

การต่อเติมทาวน์โฮม 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเสมอไป วันนี้เราจะลงรายละเอียดการต่อเติมทาวน์โฮม 2 ชั้นสไตล์โมเดิร์น ก่อนที่เราจะต่อเติมได้เราต้องรู้อะไรบ้าง? และที่สำคัญแต่ละส่วนใช้งบประมาณเท่าไหร่? เผื่อเราจะรีโนเวทเองก็ได้หรือจะต่อเติมภายในบ้านก็ทำได้ง่าย ๆ

การต่อเติมหน้าบ้าน ทาวน์โฮม สวย ๆ ทำได้อย่างไร

สำหรับการต่อเติมทาวน์โฮมหรือปรับปรุงทาวน์โฮม 2 ชั้น จะทำให้บ้านออกมาสไตล์โมเดิร์น ให้ผู้อยู่อาศัยอุ่นใจขึ้น นอกจากจะสวยงาม แข็งแรง ปลอดภัยแล้ว ยังใช้งานง่ายอีกด้วย การปรับปรุงภายนอกบ้านหรือส่วนหน้าของบ้านหลังนี้ ใช้งบประมาณ 250,000 – 450,000 บาท โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้

1. เชิงชายไม้เทียม

ใช้เชิงชายไม้เทียมปิดโครงหลังคาบ้านคุณภาพสูง ป้องกันการบิดงอและสวยงามเหมือนไม้จริง ราคาประเมินผืนละ 341.00 บาท

2. กรุผนังไม้เทียม

มีการใช้ชายคาไม้เทียมร่วมกับผนังไม้เทียมเพื่อเพิ่มความสวยงามมีมิติให้กับบ้าน อีกทั้งยังช่วยให้บ้านดูกว้างและสะอาดอีกด้วย ราคาประมาณ 1,344 บาทต่อตร.ม.

3. หลังคาโรงรถ

นอกจากทาวน์โฮมหน้าบ้านหรือรีโนเวททาวน์โฮม 2 ชั้นแล้ว การทำหลังคาโรงจอดรถก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ราคาชิ้นละประมาณ 420 บาท ขนาด กว้าง 12.5 x ยาว 280 หนา 1.2 ซม. เพื่อให้โรงรถแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัยกว่าเดิม สามารถปิดทับด้วยแผ่นเมทัลชีทที่มีความทนทานสูง ไม่เป็นสนิม และมีฉนวนกันความร้อน

4. ประตูรั้ว

ส่วนของประตูรั้วเองก็น่ามอง โดยเลือกใช้ประตูรั้วเหล็กรูปแบบโปร่งที่มีระยะห่างจากไฟเพื่อให้ลมถ่ายเทได้สะดวก ทางที่ดี ควรทารองพื้นเพื่อป้องกันสนิมด้วย สำหรับราคาก็ประมาณ

5. ชุดประตูกระจก

สำหรับประตูหน้าบ้านได้ดัดแปลงให้เป็นประตูกระจกบานเลื่อนอลูมิเนียมเปิดตรงกลาง ราคาชุดละประมาณ 8,800 บาท หน้ากว้าง 200 ซม. x สูง 205 ซม.

6. ชุดหน้าต่างกระจก

นอกจากประตูกระจกแล้วยังต้องทำหน้าต่างกระจกให้เข้ากับชุดต่อเติมทาวน์โฮมด้วย หน้าบ้านสไตล์โมเดิร์น หน้าต่างกระจก 2 บาน กว้าง 121 x สูง 120 ซม. ราคาชุดละ 5,500 บาท การเลือกหน้าต่างแบบนี้จะทำให้บ้านได้รับแสง

7. ทาสีภายนอก

สิ่งที่ขาดไม่ได้ของบ้านคือสีภายนอก เราเลือกใช้สีเบจและเทาเพื่อให้บ้านดูสว่าง กว้างขวาง ไม่อึดอัด สีทาบ้านควรเลือกเป็นสีภายนอกที่ทนแดดทนฝน หากไม่รู้จะเลือกยี่ห้อไหนดี สามารถอ่าน จุดเด่นของสีทาภายนอก ได้ที่บทความนี้ โดยปกติราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 180 บาทต่อตารางเมตร

8. ฝ้าเรียบ

อีกส่วนกับการต่อเติมทาวน์โฮม หน้าบ้านหรือปรับปรุงทาวน์โฮม 2 ชั้น เพื่อความสวยงาม คือ ส่วนของฝ้าฉาบเรียบที่ใช้ปิดทับโครงสร้างต่าง ๆ ของบ้าน ฝ้าเรียบจะมีราคาประมาณ 280 บาทต่อตารางเมตร

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการต่อเติมหน้าบ้าน ทาวน์โฮม สวย ๆ

 1. ตรวจสอบบ้านหรือทาวน์โฮมของคุณเอง

ตรวจสอบบ้านอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจต่อเติม อาจเกิดอุบัติเหตุภายหลังการต่อเติมได้ เช่น การทรุดตัวของพื้นดินจากที่พื้นดินเคยเป็นแหล่งน้ำ เป็นต้น

 1. แยกโครงสร้างเก่าออกจากโครงสร้างใหม่

โครงสร้างใหม่มักใช้เสาเข็มที่มีขนาดเล็กกว่าโครงสร้างเดิม ซึ่งมักทำให้เกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกันและทำให้เกิดรอยร้าวในผนัง ดังนั้นไม่ควรนำเวลาก่อสร้างมารวมกัน

 1. ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนต่อเติมบ้านหรือทาวเฮาส์

การปรับปรุงบ้านต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเสมอ โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่บ้านหรือทาวน์โฮมของเราตั้งอยู่พร้อมกับยื่นแบบให้สถาปนิกและวิศวกรออกแบบยื่นได้เลย

 1. ส่วนขยายบางอย่างมีข้อยกเว้นที่ไม่ต้องขออนุญาต

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 11 พ.ศ. 2528 ดังนี้

 • การขยายหรือลดพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งไม่เกิน 5 ตารางเมตร และไม่มีการเพิ่มหรือลดจำนวนเสาหรือคาน
 • การขยายหรือลดพื้นที่หลังคาทั้งหมดไม่เกิน 5 ตารางเมตร และไม่มีการเพิ่มหรือลดจำนวนเสาหรือคาน
 • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
 • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่ใช่อาคาร เช่น ประตู เพดาน พื้น ผนัง ฯลฯ หรือวัสดุอื่นที่ไม่ทำให้โครงสร้างอาคารเดิมมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเกิน 10%
 1. ระยะถ่อยร่นตามกฎหมาย

ในที่นี้จะกล่าวถึงระยะห่างจากแนวเขตของเจ้าของที่ดินรายอื่น หรือเพื่อนบ้านของเรา ระยะร่นคือระยะจากแนวชายคาถึงเขตที่ดินข้างเคียง ต้องมีระยะทางที่กฎหมายกำหนดดังนี้

 • บ้านที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องมีช่องเปิด เช่น ช่องลม หน้าต่าง ช่องรับแสง
 • บ้านที่สูงกว่า 9 เมตรและมีช่องเปิดที่ผนัง ต้องถอยห่างอย่างน้อย 3 เมตร
 • ทุกชั้นต้องถอย 50 ซม. แต่ถ้าเพื่อนบ้านเซ็นยินยอมก็สร้างชิดเขตที่ดินได้
 • ระเบียงคด ระเบียงคดชั้นที่ 1 สามารถขยายให้ชิดแนวเขตได้
 • ระเบียงชั้น 2 ต้องมีราวกันตกจากพื้นที่อย่างน้อย 2 เมตร
 • ระเบียงชั้น 3 ต้องทำราวกันตกห่างจากโซนระเบียงชั้น 3 อย่างน้อย 3 เมตร หากต้องการสร้างระเบียงให้สูงจากโซนเพียง 50 ซม. ต้องมีราวกันตก เป็นผนังทึบสูง 1.80 เมตร ตลอดแนวกันสาดชั้น 2 และ 3 กันสาดยื่นออกมาจากตัวบ้านอย่างน้อย 50 ซม. ห่างจากพื้นที่

การที่เราจะต่อเติมหน้าบ้านหรือภายในบ้านต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้ดีก่อน เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาทีหลังนั่นเอง

รวมทาวน์โฮม ประชาอุทิศ ทำเลศักยภาพ ครบครันทุกการอยู่อาศัย

ทาวน์เฮาส์ หรือ ทาวน์โฮม ประชาอุทิศ เป็นโครงการที่อยู่อาศัยบนทำเลศักยภาพ ติดรถไฟฟ้า ติดถนนใหญ่ ใกล้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เดินทางเข้า-ออกเมืองได้อย่างสบายใจ แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสามารถตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย มาพร้อมการออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่คำนึงถึงการใช้งานของผู้อยู่อาศัย สำหรับโครงการทาวน์โฮม ประชาอุทิศ สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของทุกเพศทุกวัยและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้มากที่สุด

ทาวน์โฮม ย่านประชาอุทิศรวมทุกอย่างเพื่อทุกคน

ทาวน์โฮม ประชาอุทิศ เป็นโครงการที่อยู่อาศัยที่ออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึง พื้นที่ส่วนกลางที่คำนึงถึงความต้องการของผู้อยู่อาศัย โครงการทาวน์โฮมประชาอุทิศรวมทุกอย่างเพื่อทุกคน ดังนี้

จุดเด่นโครงการ

โครงการทาวน์โฮมประชาอุทิศออกแบบสไตล์โมเดิร์นเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความหรูหราและการออกแบบทุกพื้นที่การใช้งานที่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยสูงสุดเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกสัดส่วนอย่างคุ้มค่า

การออกแบบส่วนกลาง

การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของโครงการทาวน์โฮมประชาอุทิศเน้นความหลากหลาย มีครบทุกฟังก์ชั่นที่ผู้อยู่อาศัยต้องการ ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่พักผ่อน พื้นที่ทำงาน พื้นที่สำหรับเด็ก มีพื้นที่กิจกรรมกลางแจ้งและพื้นที่กิจกรรมในร่มที่รองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ

Facility ภายในโครงการ

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ทาวน์โฮม ประชาอุทิศ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยทุกเพศทุกวัย เช่น พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ สำหรับทำกิจกรรมและพักผ่อนหรือสระว่ายน้ำและฟิตเนสที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติให้ทุกคนได้ออกกำลังกายและผ่อนคลาย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่มีการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับโครงการนี้

Layout Plan

การออกแบบผังโครงการทาวน์โฮมประชาอุทิศได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันและใส่ใจในทุกรายละเอียดโดยผสมผสานระหว่างการใช้ชีวิตและการพักผ่อนเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เหมาะเป็นที่พักอาศัยของคนรุ่นใหม่

ความสบายที่ครบครัน ย่านประชาอุทิศ

ประชาอุทิศ ตั้งอยู่บนทำเลทอง อีกทั้งยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย โดยโครงการทาวน์โฮม หรือทาวน์เฮ้าส์ ประชาอุทิศ ได้รวมทุกอย่างที่ทุกท่านต้องการไว้ดังนี้

เชื่อมต่อเข้าออกสู่ใจกลางเมือง

สำหรับการเดินทางในย่านประชาอุทิศก็เดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่กำลังจะเปิดให้บริการในอนาคต หรือเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวโดยใช้เส้นทางวงแหวนกาญจนาภิเษก ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ถนนพระราม 3 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร หรือสะพานภูมิพล ที่ช่วยให้ทุกคนได้เชื่อมต่อเข้า-ออกสู่ใจกลางเมืองได้อย่างง่ายดาย

ใกล้พื้นที่ CBD

พื้นที่ประชาอุทิศอยู่ใกล้ CBD ทำให้มีการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะตามมาในอนาคต

รายล้อมไปด้วยคอมมูนิตี้มอลล์ชั้นนำ

ประชาอุทิศเป็นพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยคอมมูนิตี้มอลล์ และห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย อาทิ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 บิ๊กซี มาร์เก็ต ประชาอุทิศ เทสโก้ โลตัส ประชาอุทิศ แม็กซ์แวลู ประชาอุทิศ และบิ๊กซี สุขสวัสดิ์ เป็นต้น

ใกล้สถานศึกษา

โครงการทาวน์โฮมหรือทาวน์เฮาส์ในย่านประชาอุทิศยังใกล้กับสถานศึกษาชั้นนำอีกมากมาย เช่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา โรงเรียนบูรณะศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น

สถานพยาบาลครบครัน

นอกจากนี้โครงการทาวน์เฮาส์ประชาอุทิศยังอยู่ใกล้โรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลบางจาก โรงพยาบาลบางปะกอก 3 และโรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

แนะนำทาวน์โฮม ประชาอุทิศ พร้อมอยู่มีแบบไหนบ้าง

หากคุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยในย่านประชาอุทิศที่สามารถเดินทางได้สะดวกและมีแหล่งความสะดวกสบายอย่างครบครัน โครงการทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮม ประชาอุทิศก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยู่อาศัยที่พร้อมมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ให้กับทุกคน อย่างเต็มที่ โดยโครงการทาวน์โฮมประชาอุทิศพร้อมอยู่มีทั้งหมด 2 โครงการ ดังนี้

1. PLENO สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ

โครงการ PLENO สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ ทาวน์โฮมสไตล์ Modern ประชาอุทิศ ตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัย พร้อม Katsan นวัตกรรมความปลอดภัยยุคใหม่ ได้รับการออกแบบให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับทุกคนในการพักผ่อนและใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย แถมยังมีพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการที่ออกแบบมาเพื่อมอบความสะดวกสบายให้กับผู้พักอาศัยทุกคน ดังนี้

 • คลับเฮาส์หรือพื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบด้วยแนวคิด Universal Design เป็นทั้งพื้นที่พักผ่อนและพื้นที่สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ รองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ
 • Co-sharing Space พื้นที่สำหรับนั่งทำงานท่ามกลางวิวธรรมชาติและบรรยากาศเงียบสงบช่วยเปิดความคิดสร้างสรรค์ให้ทุกคนทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
 • Fitness with Panorama View ฟิตเนสเซ็นเตอร์เปิดรับวิวธรรมชาติแบบ 180 องศา พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งที่ได้มาตรฐานและทันสมัย
 • Relax Pool ให้ทุกคนได้ออกกำลังกายและพักผ่อนไปพร้อม ๆ กัน ในสระว่ายน้ำที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและบรรยากาศอันร่มรื่น

นอกจากนี้โครงการ PLENO สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศยังสามารถเดินทางอย่างสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้หรือเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวโดยใช้ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ถนนปู่เจ้าสมิงพราย หรือถนนพระราม 3 แถมยังรายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และโรงพยาบาลชั้นนำอีกหลากหลายแห่ง

2. PLENO สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ 76

PLENO สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ 76 เป็นโครงการทาวน์โฮมประชาอุทิศบนทำเลศักยภาพ สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างครบถ้วน มาพร้อมกับระบบ Katsan และ Smart World ที่จะทำให้บ้านและการพักผ่อนของทุกคนปลอดภัยยิ่งขึ้น แถมยังมีพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการที่มีการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้ทุกคนได้สนุกกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น ดังนี้

 • Club House คลับเฮาส์หรือพื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบด้วยแนวคิด Universal Design เป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับกิจกรรมได้ทุกรูปแบบ ทุกเพศ และทุกวัย
 • Swimming Pool ให้ทุกคนได้ผ่อนคลายและออกกำลังกายไปพร้อม ๆ กัน ในสระว่ายน้ำส่วนกลางที่โอบล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว
 • Fitness ฟิตเนสที่มาพร้อมเครื่องออกกำลังกายมาตรฐานครบครัน ให้ทุกคนได้ออกกำลังกายให้ฟิตแอนด์เฟิร์มตลอดเวลา
 • Green Space พื้นที่สีเขียวภายในโครงการออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนได้เดินเล่น พักผ่อน หรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้อย่างเต็มที่
 • 24 Hours Security ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน และพักผ่อนได้อย่างสบาย

นอกจากนี้ PLENO สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ 76 ยังสามารถเดินทางอย่างสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ หรือเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวโดยใช้ถนนสุขสวัสดิ์, ถนนประชาอุทิศ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก หรือสะพานภูมิพล เป็นต้น แถมยังใกล้กับห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และโรงพยาบาลชั้นนำอีกหลากหลายแห่งอีกด้วย

เซอร์เคิล คอนโดมิเนียม สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตอบโจทย์ความต้องการให้กับคุณได้ดีที่สุด

เซอร์เคิล คอนโดมิเนียม เป็นคอนโดมิเนียมที่ถูกพัฒนาโดย Fragrant Property ตั้งอยู่บน 1674 ซอย เพชรบุรี 36 ถนน เพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 Fragrant Property คือเจ้าของโครงการ เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์ เซอร์เคิล สุขุมวิท 12 และ เดอะ ไพร์ม 11 สุขุมวิท 2 อาคาร 43 ชั้น รวมทั้งหมด 917 ยูนิตรูถนนเพชรบุรีตัดใหม่เป็นแห่งแรกที่นำระบบโทรศัพท์ IP มาใช้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อยู่อาศัย

ราคาขายเฉลี่ยที่ เซอร์เคิล คอนโดมิเนียม คือ ฿89,380 ต่อ ตรม. ตำ่กว่า 42.2% ปัจจุบันราคาขายเฉลี่ยในราชเทวี (฿154,627 ต่อ ตรม.) และ ตำ่กว่า 13.9% ราคาเฉลี่ยในกรุงเทพฯ (฿103,811 ต่อ ตรม.)

ราคาเช่าที่ เซอร์เคิล คอนโดมิเนียม ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในราชเทวี 3.9% และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในกรุงเทพฯ 16.3%

จุดเด่นโครงการ Circle Condominium

ห้องโครงการ The Circle ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของห้องโครงการ ไม่ว่าจะเป็น สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง มีพื้นที่ที่เหมาะสม เป็นสัดส่วน ชัดเจน ทำให้การพักผ่อนของ Circle สบาย มีความสุข ร่มเย็น รายล้อมด้วยทำเลศักยภาพพร้อมธุรกิจมากมาย อาทิ ซิตี้พลาซ่า นานา หรือแกรนด์พลาซ่า ฟู้ดคอร์ท เป็นต้น

นั่งชิลล์ เดินเล่น ชมสินค้าสะดุดตา ของกินอร่อย ๆ มากมาย แถมยังโดดเด่นเรื่องความสะดวกสบายในการเดินทางรอบโครงการเซอร์เคิล 1 ทุกรูปแบบ ทั้งท่าเรือคลองแสนแสบ, BTS สถานีนานา, MRT สถานีเพชรบุรี และ Airport Link สถานีมักกะสัน ตอบสนองความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือพักอาศัยเป็นครอบครัวที่มีบุตรหลานเรียนในโครงการ Circle 1 พร้อมสถานศึกษา เช่นโรงเรียนเซนต์ดอมินิก มหาวิทยาลัยมหานคร โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นต้น สถานพยาบาลใกล้วงเวียน 1 และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ใช้เวลาเพียง 1 นาที

การเดินทาง เข้า-ออก โครงการ เซอร์เคิล คอนโดมิเนียม

การเดินทางด้วย MRT สถานีเพชรบุรีจะใกล้โครงการที่สุด สามารถเลี้ยวขวาจากโครงการ Circle 1 โดยใช้บริการรถไฟฟ้า BTS แล้วเลือกขึ้นที่สถานี บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ สามารถไปถึง MRT ได้ภายใน 11 นาที ห่างจากโครงการ Circle 1 เลย Airport Link สถานีมักกะสันไปนิดเดียว ใช้เส้นทางถนนกำแพงเพชรตัดใหม่เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีแล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง คุณจะพบสถานีถ้าคุณเดิน อาจใช้เวลาถึง 15 นาที และเที่ยวสุดท้ายโดยรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา ซึ่งใช้ซอยสุขุมวิท 3 เป็นทางลอดบนถนนสุขุมวิท ใช้เวลาเดิน 16 นาทีไปยังสถานี

การเดินทางโดยรถยนต์สามารถมายังโครงการ Circle 1 โดยใช้ถนนพระราม 9 ถนนวิทยุ ถนนรัชดาภิเษก และถนนอโศกมนตรีเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิทหรือถนนเพชรบุรี มีทางเชื่อมระหว่างถนนสุขุมวิทกับสุขุมวิทซอย 3

ที่เที่ยวแหล่งแฮงค์เอ้าท์ ใกล้โครงการ Circle 1

ภายในทำเลธุรกิจที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องของโครงการ Circle 1 มีห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เช่น The Plaza, Nana Square, Am Plaza และ City Plaza Nana เป็นต้น ให้คุณช้อปสนุกก่อนกลับกับโครงการ Circle 1 ในโซนอาหารใกล้ Circle 1 ที่จะทำให้อิ่มลืมความเหนื่อยจากการทำงาน ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต, ศูนย์อาหารแกรนด์พลาซ่า, อังการาซีฟู้ด, ร้านอาหาร Al-Yeme Al-Seed, ร้านอาหาร Aryan และ Na Arun เป็นต้น ด้วยการเดินทางที่สะดวกสบายด้วยรถเมล์หลายสาย แท็กซี่ รถยนต์ส่วนตัว รถไฟฟ้า ฯลฯ

ถ้ายังไม่เต็มอิ่มการเดินทางรอบโครงการยังสามารถไปยังย่านสำคัญใกล้เคียง เช่น อโศก ทองหล่อ สยาม เป็นต้น วิธีเดินทางที่ง่ายที่สุดคือนั่งรถไฟฟ้า BTS นานา และ MRT สถานีเพชรบุรี อยู่ใกล้โครงการเซอร์เคิล 1 มากที่สุด โครงการ The Circle 1 เป็นย่านการค้าที่มีแหล่งช้อปปิ้งมากมาย เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในหลาย ๆ รูปแบบ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ Circle Condominium ได้แก่ ลิฟท์ ที่จอดรถ การรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง กล้องวงจรปิด สระว่ายน้ำ ห้องเซาว์น่า ฟิตเนส สวนหย่อม พื้นที่จัดบาร์บีคิว สนามเด็กเล่น และพื้นที่สำหรับเด็ก มีร้านค้าในโครงการ wi-fi รวมถึงค่าส่วนกลาง ฿40 ต่อ ตรม. ต่อเดือน และค่ากองทุน 500 บาทต่อเดือน

Circle Condominium (เซอร์เคิล คอนโดมิเนียม) การเดินทางสะดวกเพียง 920 เมตร หรือเดินประมาณ 12 นาทีจากเพชรบุรี หากคุณเดินทางโดยรถยนต์ ทางด่วนที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ 680 เมตร จากคอนโด

ร้านค้ามากมายในบริเวณรอบคอนโด

 • เดอะพลาซ่าอยู่ห่างจากคอนโด 760 เมตร ใช้เวลาเดินไปที่นั่น 10 นาที
 • นานาสแควร์ – 1.1 กิโลเมตร (ขับรถ 3 นาที)
 • ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต – ขับรถ 3 นาที
 • อัมพลาซ่าอยู่ห่างออกไป 1.4 กิโลเมตร
 • วิลล่ามาร์เก็ต (เอกอัครราชทูต) อยู่ห่างออกไป 1.5 กม. ใช้เวลา 4 นาทีในการเดินทางโดยรถยนต์
 • ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เดินเพียง 2 นาทีจากอาคาร
 • โรงเรียนที่ใกล้ที่สุดในบริเวณ เซอร์เคิล คอนโดมิเนียม
 • ห่างจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ประมาณ 540 เมตร (ประมาณ เดิน 7 นาที)
 • โรงเรียนวัดดิสหงษารามอยู่ห่างจากที่นี่ 560 เมตร
 • โรงเรียนนานาชาติ NIST อยู่ห่างออกไป 1.1 กม.
 • มหาวิทยาลัยมหานครอยู่ห่างออกไป 1.1 กิโลเมตร
 • โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยอยู่ห่างออกไป 1.5 กม. หากเดินทางโดยรถยนต์

บริเวณใกล้เคียงคอนโดมีร้านอาหาร มากมาย

 • ศูนย์อาหารแกรนด์พลาซ่าอยู่ห่างจากโรงแรม 130 เมตร
 • อังการาซีฟู้ด – เดิน 3 นาที
 • ร้านอาหาร Al-Yemeal-Seed อยู่ห่างออกไป 560 เมตร
 • อารยัน – 600 เมตร (เดิน 8 นาที)
 • ณ อรุณ ห่างจากคอนโด 680 เมตร (เดิน 9 นาที)
 • บำรุงราษฎร์ ฮอสพิทาลิตี้ สวีท เป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ห่างจากคอนโด 500 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 6 นาที

ทำไมคอนโดถึงคุ้มค่าสำหรับคนเมืองมากกว่าโครงการรูปแบบอื่น

 1. ราคา

ราคาคอนโดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทห้องและขนาดของห้อง ราคาของคอนโดจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาเนื่องจากทำเลที่ดี หากคุณซื้อบ้านในวันนี้ ในอนาคต คุณจะต้องขยับขยายในด้านที่อยู่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คอนโดสามารถปล่อยเช่าหรือขายได้ทันทีในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อเดิม เพราะมูลค่าที่ดินจะเพิ่มขึ้นทุกปี

 1. ทำเล

ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคอนโดส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในทำเลที่เรียกได้ว่าเป็นทำเลศักยภาพหรือทำเลทอง

ทำเลศักยภาพเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของกรุงเทพฯ มีการขยายตัวของธุรกิจ มีชุมชน มีที่อยู่อาศัยจำนวนมาก ที่สำคัญมีการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ในราคาที่ดีและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นในอนาคตอีกด้วย

 1. ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกภายนอก

ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกมากมายเช่น

 • รถไฟฟ้า BTS และ รถไฟฟ้า MRT
 • ทางด่วนสายสำคัญ
 • ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ
 • อาคารสำนักงานหลายแห่ง
 • สถานที่สำคัญ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล
 • ร้านค้าและร้านสะดวกซื้อรอบชุมชน
 • ทำให้ผู้ที่อยู่คอนโดได้สัมผัสความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ พวกเขาไม่ต้องเดินทางเป็นเวลานาน
 1. สิ่งอำนวยความสะดวกภายใน คอนโด

คอนโดมิเนียมในปัจจุบันยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้อยู่อาศัยต้องการ พวกเขาถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยทุกคนใช้เพิ่มความสะดวกและสบาย โดยไม่ต้องออกไปไหนให้เสียเวลาเดินทางหรือต้องเสียค่าสมาชิก สิ่งอำนวยความสะดวกภายในคอนโดมิเนียมที่เราจะได้เห็นกันก็คือ

 • สระว่ายน้ำ
 • ฟิตเนส
 • สวนหย่อมสำหรับนั่งพักผ่อน
 • ห้องอ่านหนังสือ
 1. ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี

ระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเป็นอีกสิ่งที่ทำให้คอนโดน่าอยู่หากสังเกตให้ดีก่อนเข้าอยู่ คุณจะต้องผ่านป้อมรักษาความปลอดภัยของคอนโด แต่ละคอนโดจะมีระบบคีย์การ์ดที่ต้องใช้ก่อนเข้าคอนโดและในคอนโดด้วย ปัจจุบันคอนโดส่วนใหญ่จะมีระบบลิฟต์ล็อคชั้นและประตูเข้าห้องเป็นระบบ Digital Door Lock สำหรับแตะบัตรเข้าห้องหรือเลือกกดรหัสผ่าน สแกนลายนิ้วมือและไขกุญแจได้อีกด้วย อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งภายในคอนโด และ รปภ. 24 ชม.

 1. การดูแลรักษา

การบำรุงรักษาคอนโดไม่ใช่เรื่องจุกจิกเพราะค่าบำรุงรักษาจะมากกว่าส่วนกลางคอนโด ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางฝ่ายกฎหมายของคอนโดจะเรียกเก็บกับเพื่อนอยู่แล้ว เจ้าของห้องจะดูแลบำรุงรักษาภายในห้องเท่านั้น ทำให้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไปในการซ่อมบำรุงนั่นเอง

ป๊อปปูล่าคอนโดมิเนียม เมืองทองธานี สะดวกสบายพร้อมครัวขนาดเล็ก ใกล้กับ อิมแพ็ค อารีน่า

ป๊อปปูล่าคอนโดมิเนียม เมืองทองธานี เป็นคอนโดมิเนียมที่คุณสามารถจองเข้าพักได้ทันทีที่คุณต้องการ ห่างออกไป 0.7 กม. จาก อิมแพ็ค อารีน่า สิ่งอำนวยความสะดวกฟรี ได้แก่ WiFi และที่จอดรถ มีเฉลียง ห้องครัวขนาดเล็ก และตู้เย็น ผู้เข้าพักให้คะแนน WiFi และอาหารเช้า อีกทั้งคอนโดนี้อยู่ใกล้สถานที่ต่าง ๆ ทำให้เดินทางสะดวก สำหรับใครที่อยากอยู่คอนโดนี้แต่ยังไม่รู้ว่าคอนโดนี้อยู่ใกล้ที่ไหนและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง ถ้าจองห้องแล้วขอคืนห้องได้ไหม? วันนี้เรามีคำตอบมาให้คุณ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าพักในคอนโดนี้ 

สถานที่ใกล้เคียงที่คุณสามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวกสบาย

 • อิมแพ็ค อารีน่า – เดิน 8 นาที
 • มหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ห่างจากใจกลางเมือง 10.6 กม.
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – ขับรถ 24 นาที 13.9 กิโลเมตร
 • เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว – ขับรถ 26 นาที 15.5 กิโลเมตร
 • ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – ขับรถ 23 นาที 19.5 กม.
 • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ขับรถ 29 นาที 20.7 กิโลเมตร
 • ตลาดประตูน้ำอยู่ห่างจากคอนโดโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ 36 นาที
 • เซ็นทรัลเวิลด์ – ขับรถ 37 นาที 23.7 กม
 • แพลทินัมแฟชั่นมอลล์อยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ 40 นาที และอยู่ห่างออกไปเป็นระยะทาง 23.8 กม.
 • ถนนข้าวสารใช้เวลาขับรถ 37 นาที หรือ 24.5 กิโลเมตร

การเดินทาง

 • การเดินทางก็สะดวก
 • สนามบินนานาชาติดอนเมือง (DMK) อยู่ห่างจากคอนโดโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ 23 นาที และอยู่ห่างออกไป 12.3 กม.
 • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (BKK) – ขับรถ 57 นาที 49.6 กม
 • สถานีรถไฟดอนเมือง กรุงเทพฯ – ขับรถ 9 นาที 8.3 กิโลเมตร
 • สถานีดอนเมือง – ขับรถ 10 นาที 10 กม.
 • สถานีรถไฟบางเขน กรุงเทพมหานคร – ขับรถ 10 นาที 11.7 กม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าพัก

 • เช็กอิน/เช็กเอาต์
 • เช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 14:00 น
 • อายุขั้นต่ำในการเช็กอิน – 18
 • เวลาเช็กเอาต์คือ เที่ยง

ข้อจำกัดที่เกี่ยวของกับการเดินทางของคุณ

 • กรุณาดูข้อบังคับ COVID-19
 • คำแนะนำพิเศษสำหรับการเช็กอิน
 • พนักงานต้อนรับจะรอต้อนรับผู้เข้าพักเมื่อมาถึง
 • ข้อกำหนดและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเช็คอิน
 • ต้องวางเงินมัดจำด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือเงินสด
 • ต้องมีบัตรประจำตัวติดรูปถ่ายที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
 • อายุขั้นต่ำที่สามารถเช็คอินคือ 18 ปี
 • ผู้เข้าพักที่เป็นเด็ก
 • ไม่มีเตียงนอนเด็ก (เตียงสำหรับเด็กอ่อน)
 • สัตว์เลี้ยง
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้า

สิ่งอำนวยความสะดวกในที่คุณจะได้รับ

เมื่อคุณเข้ามาพักที่ ป๊อปปูล่าคอนโดมิเนียม เมืองทองธานี สิงอำนวยความสะดวกที่คุณจะได้รับมีดังนี้

 • อินเทอร์เน็ต
 • Wi-Fi ฟรี
 • ที่จอดรถและบริการรับส่ง
 • มีที่จอดรถในบริเวณที่พัก
 • ครัวขนาดเล็ก
 • ตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง
 • อาหาร
 • อาหารเช้าสไตล์ท้องถิ่น (ทุกวัน 8:00 – 10:00 น.): ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก 80 บาท
 • ห้องน้ำ
 • 1 ห้องน้ำ
 • ฝักบัว
 • ของใช้ในห้องน้ำฟรี
 • พื้นที่นั่งเล่น
 • ห้องรับประทานอาหาร
 • ความบันเทิง
 • ทีวีพร้อมช่องดาวเทียม
 • พื้นที่กลางแจ้ง
 • ลานระเบียง
 • การซักรีด
 • ห้องซักรีด
 • พื้นที่ทำงาน
 • โต๊ะทำงาน
 • ความสะดวกสบาย
 • เครื่องปรับอากาศ
 • การเข้าถึง/อื่นๆ
 • ลิฟต์

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • บริการทำความสะอาดทุกวัน
 • น้ำดื่มบรรจุขวดฟรี
 • ฝ่ายต้อนรับ 24 ชั่วโมง
 • ป๊อปปูล่าคอนโดมิเนียม เมืองทองธานี มีทั้งหมด 57 ห้อง
 • ขนาดยูนิต: 30.6 ตร.ฟุต (2.8 ตร.ม.)

เมื่อจองห้องพักในป๊อปปูล่าคอนโดมิเนียม เมืองทองธานีสามารถยกเลิกแล้วรับเงินคืนเต็มจำนวนหรือไม่

หากคุณได้จองห้องพักในป๊อปปูล่าคอนโดมิเนียมแล้ว หากคุณไม่สามารถเข้าพักได้ คุณสามารถยกเลิกได้ทันที เนื่องจากป๊อปปูล่าคอนโด เมืองทองธานี มีห้องพักแบบขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวนให้จองบนเว็บไซต์ของเรา หากคุณจองห้องพักแบบขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน คุณสามารถยกเลิกการจองได้ 2-3 วันก่อนวันเช็คอิน โปรดตรวจสอบนโยบายการยกเลิกของที่พักแห่งนี้สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการยกเลิกโดยละเอียด

ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับป๊อปปูล่า คอนโดมิเนียม เมืองทองธานี เมื่อมาพักแล้วคุณจะพบกับความสะดวกสบายครบครันอย่างแน่นอน ต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อดีข้อเสียการเช่าคอนโดดีกว่าการซื้อขาดอย่างไร

ข้อดีของการเช่าคอนโดดมิเนียม

 1. ย้ายถิ่นฐานได้สะดวก

นี่คือปัจจัยสำคัญประการแรก คนส่วนใหญ่ที่เลือกเช่าคอนโดมากกว่าซื้อคอนโดยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะลงหลักปักฐานที่นี่หรือไม่ ในอนาคตอาจมีการย้ายที่ทำงานหรืออาจมีแผนสร้างครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น เป็นต้น

 1. ไม่ต้องมีความพร้อมด้านการเงิน

เพราะการซื้อคอนโดต้องใช้เงินจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเงินจอง เงินดาวน์ เงินตกแต่งห้อง หรือจ่ายปลีกย่อย ยังไม่รวมค่าซ่อมห้องกรณีปล่อยเช่าต่อ สำหรับผู้ที่มีสภาพคล่องทางการเงินน้อย การเช่า เป็นทางเลือกที่ดีกว่า

 1. ภาระรับผิดชอบน้อย

เพราะคุณเป็นเพียงผู้เช่าไม่ใช่เจ้าของห้องจึงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเกี่ยวกับคอนโดเลย

ข้อเสียของการเช่าคอนโด

 1. เสียเงินเปล่า

เพราะเราจ่ายทุกเดือนเป็นแค่ค่าเช่า เราจะไม่เป็นเจ้าของสิ่งใดในห้องที่เราอยู่ เพราะเงินนี้เรียกว่า Abandoned payment หรือ Abandoned payment แปลว่าจ่ายไปแล้ว ฉันไม่ได้อะไรกลับมาเลย

 1. เจอข้อจำกัดในการอยู่อาศัย

ในเมื่อเราเป็นแค่ผู้เช่าก็ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบที่เจ้าของห้องกำหนด แม้บางครั้งกฎจะเยอะเกินไป เรียกได้ว่าผู้เช่าเปรียบเสมือนผู้น้อยที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ปฏิเสธไม่ได้

 1. ไม่มีอำนาจตัดสินใจเท่าที่ควร

บางครั้งเมื่อมีการประชุมลงมติ ผู้เช่าอาจไม่มีสิทธิอนุมัติข้อเสนอ เนื่องจากไม่ใช่เจ้าของห้องที่แท้จริง

รีสอร์ท ใกล้ฉัน ราคา300 มีหรือไม่ มาทำความรู้จักกับรีสอร์ทกัน

หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่ารีสอร์ทเมื่อพูดถึงรีสอร์ทคืออะไร เชื่อว่าหลายคนคงรู้จัก คุ้นเคย หรือเคยใช้บริการเป็นอย่างดี รีสอร์ทเป็นสถานที่พักผ่อนในของใครหลายคน โดยเฉพาะรีสอร์ท ใกล้ฉัน ราคา300 อาจเป็นที่พักระหว่างการเดินทาง ตลอดจนเดินทางไปทำธุระต่าง ๆ แต่ทราบประวัติของรีสอร์ทหรือไม่ว่าคืออะไร มีความแตกต่าง จากโรงแรมอย่างไร วันนี้เราจะบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้

ความแตกต่างของรีสอร์ท กับโรงแรม

หลายคนสงสัยว่ารีสอร์ทกับโรงแรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาไขข้อสงสัยและหาคำตอบไปพร้อมกัน

รีสอร์ท (resort)

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น สมมติว่าคุณต้องการพาครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก ๆ และหลานอีกหลายชีวิต ไปเที่ยวแล้วอยากค้างคืน จึงเลือกพักเป็นบ้านพัก มีสระว่ายน้ำส่วนตัว มีทุ่งหญ้า มีพื้นที่กว้างสุดลูกหูลูกตา ให้ลูก ๆ หลาน ๆ ได้วิ่งเล่น มีวิวสวย ๆ ให้คุณปู่คุณย่าได้พักผ่อน ที่นี่เรียกว่ารีสอร์ท ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวและมีพื้นที่กว้างขวาง ห้องพักมักเป็นแบบวิลล่า วิลล่าแต่ละหลังจะจัดโซนใครโซนมัน นอกจากนี้ รีสอร์ทยังมีกิจกรรมสนุก ๆ มากมาย เช่น ห้องออกกำลังกาย ลานยิงธนู ศูนย์อาหาร สระว่ายน้ำ ไร่องุ่น สนามกอล์ฟ ขี่ม้า ซาวน่า เป็นต้น

โรงแรม (Hotel)

โรงแรมเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักและอาหาร โรงแรมส่วนใหญ่เป็นตึกสูง มีห้องหลายห้อง ห้องเรียงติดกันและมักจะตั้งในย่านชุมชน เมืองใหญ่หรือใกล้สนามบิน สถานีรถไฟ เป็นต้น จุดประสงค์หลักของโรงแรมคือการให้บริการที่พักและอาหารแก่ผู้เข้าพัก ในขณะที่รีสอร์ทมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน และมีกิจกรรมสันทนาการนอกเหนือจากที่พัก และอาหารเพื่อให้ผู้เข้าพักได้สนุกสนานหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว นอกจากนั้น รีสอร์ทยังกว้างขวางและใหญ่กว่าโรงแรมเนื่องจากกิจกรรมที่หลากหลาย

คิดจะทำรีสอร์ท ใกล้ฉัน ราคา300 ต้องทำอย่างไร ?

 1. สิ่งสำคัญที่สุดคือการวางแผน

การวางแผนในที่นี้รวมถึงการหาข้อมูล การติดต่อราชการ การเตรียมเอกสาร การหาผู้รับเหมาที่เชื่อถือได้ โรงแรมหรือรีสอร์ท การออกแบบห้องพัก และห้องพักอื่น ๆ ฝ่ายบริหารของโรงแรมจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร หากคุณต้องจ้างพนักงานมาดูแล คุณควรมีระบบโรงแรมและระบบป้องกันการฉ้อโกง โรงแรมหรือรีสอร์ทของคุณมีห้องสัมมนาหรือไม่ คุณจะเสิร์ฟอาหารหรืออาหารเช้า และอีกอย่างที่สำคัญมากคือการวางแผนก่อนว่าลูกค้าหลักและแขกของคุณคือใคร เช่น คนไทยหรือคนต่างชาติ เป็นคนในพื้นที่หรือคนต่างจังหวัด เป็นนักธุรกิจ หรือนักท่องเที่ยว เป็นต้น

การระบุกลุ่มเป้าหมายหลักของคุณจะช่วยในการออกแบบโรงแรม หรือกำหนดรีสอร์ทได้ง่ายกว่า เช่น ถ้ากลุ่มเป้าหมายหลักของคุณคือนักท่องเที่ยววัยหนุ่มสาว การออกแบบตกแต่งควรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขี้เล่นน่ารัก

หากกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว ห้องควรมีขนาดกว้างพอที่จะเสริมเตียงได้ และอาจออกแบบให้มีสนามเด็กเล่นที่นั่งสบาย ให้พ่อแม่นั่งดูลูกเล่น หรือหากกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นกลุ่มเซลล์ก็อาจไม่ต้องตกแต่งอะไรมากมาย แต่เน้นความสะดวกสบาย ภายในห้องควรมีโต๊ะพร้อมเก้าอี้ เป็นต้น

 1. ทำเลคือสิ่งสำคัญ

สิ่งแรกที่ควรพิจารณาในการสร้างรีสอร์ท ใกล้ฉัน ราคา300 คือทำเล ทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ยังคงเป็นความจริงที่ว่าตำแหน่งของคุณอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญหรือไม่ สำหรับเมืองเที่ยวอาจจะง่ายหน่อย แต่ยังต้องดูว่าใกล้สถานที่ท่องเที่ยวแค่ไหน การเดินทางจะไปยังไง และใกล้ ๆ รีสอร์ทของคุณมีร้านอาหาร มีร้านสะดวกซื้อไหม แต่สำหรับเมืองท่องเที่ยวอาจต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ดี และหาจุดเด่นเพื่อดึงดูดแขกให้มาพักหรือทำเป็นที่พักสำหรับกลุ่มเซลล์ที่ขับรถขายของ ที่ต้องเดินทางไปทั่วประเทศ

 1. เตรียมเงินทุน

สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณมีเงินทุนส่วนตัวหรือไม่ ถ้ามีก็ไม่เป็นไร แต่ควรวางแผนการลงทุนและการใช้จ่ายให้ดี กำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายแต่ละรายการให้ชัดเจน ถ้าไม่มีทุนคงต้องดูเรื่องขอสินเชื่อกับธนาคาร คุณควรเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนยื่นขอสินเชื่อ คำนวณว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ รีสอร์ทของคุณจะมีกี่ห้อง เป็นระดับกี่ดาว รับเหมาก่อสร้างราคาเท่าไหร่ มีที่ดินอยู่แล้วหรือต้องกู้ซื้อที่ดินด้วย สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องนำมาคิดก่อนที่จะสร้างรีสอร์ทขึ้นมา

การขอสินเชื่อกับธนาคารจะเป็นสินเชื่อประเภทสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งบางธนาคารจะให้กู้ถึง 100% หรือบางแห่งอาจให้เพียง 80% เท่านั้น

 1. ออกแบบห้องพัก

ห้องมีความสำคัญมาก เพราะแขกมักจะเลือกโรงแรมหรือรีสอร์ท โดยดูรูปห้องพักเป็นหลัก ห้องสวย โปร่ง สบาย ไม่ซ้ำใคร หรือการตกแต่งอย่างพิถีพิถันจะช่วยทางการตลาดได้มาก เพราะแขกที่มาพักจะชอบถ่ายรูปสวย ๆ เพื่ออวดลงโซเชียลทำให้โรงแรมหรือรีสอร์ทเป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งการออกแบบนั้นสามารถทำได้ 3 แบบ ดังนี้

 • จ้างสถาปนิกและนักออกแบบภายในมืออาชีพ

การจ้างนักออกแบบตกแต่งภายในเพื่อตกแต่งห้องพักในรีสอร์ทของคุณ อาจทำให้ค่าใช้จ่ายของคุณเพิ่มขึ้น แต่สามารถช่วยประหยัดแรงและเวลาของคุณได้มาก อีกทั้งคุณจะค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้ห้องที่ตรงใจและสวยงาม อย่างไรก็ตาม หากคุณตรวจสอบผลงานเก่า ๆ ของนักออกแบบตกแต่งภายใน คุณจะจ้างงานก่อน พร้อมพูดคุยถึงความต้องการของห้องอย่างชัดเจนว่าต้องการแบบไหน

 • หาแบบห้องพักตามเว็บไซต์ที่แจกฟรี

มีหลายเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลดแบบห้องพักฟรี ข้อดีคือไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ข้อเสียคือขนาดที่แสดงและขนาดห้องของคุณอาจไม่พอดีกัน ทำให้การตกแต่งออกมาไม่เหมือนกับที่ออกแบบไว้ และต้องปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์หลายอย่าง

 • บ้านน็อคดาวน์

ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะสะดวก รวดเร็ว เข้าชมห้องตัวอย่างได้ทันทีแล้ว ยังสามารถ เลือกราคาได้ตามต้องการอีกด้วย อย่างไรก็ตามอย่าลืมตรวจสอบคุณภาพของบ้านน็อคดาวน์ให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อให้แน่ใจว่าบ้านน็อคดาวน์จะทนทานหรือไม่ไม่ว่าจะเลือกทางไหน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือขนาดพื้นที่จริงของคุณ ว่าเหมาะสมกับรุ่นที่เลือกหรือไม่

ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท ที่พักติดริมน้ำ จ่ายคนละไม่เกินหลักพัน

นอกจากจะเที่ยวทะเล เที่ยวเกาะ นอนอาบแดด ต้องบอกเลยว่าที่พักใกล้กรุงเทพอย่างกาญจนบุรีก็ชิลล์มากเช่นกัน โดยเฉพาะแพริมน้ำที่หลายคนไปสักครั้งแล้วติดใจจนอยากไปอีกหลาย ๆ ครั้ง วันนี้เรามีที่พักแพริมน้ำ ให้คุณได้ชิลล์และได้นอนแพริมน้ำกับกิจกรรมดี ๆ มาดูกันว่าจะไปที่ไหนบ้าง ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท อยู่ที่ 76/1 หมู่ 1 บ้านแก่งประลอม ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ติดแม่น้ำทุกห้อง(แม่น้ำแควน้อย แถมยังโอบล้อมด้วยขุนเขาสายหมอกที่ออกมารอรับอรุณสวัสดิ์ในยามเช้า

บรรยากาศ​หลักล้านในราคาหลัก​พัน

บรรยากาศดีมาก เหมาะแก่การชาร์จแบตพลังชีวิตในวันหยุด พนักงานดูแลดี มี Service Mind ดี สภาพห้องเรียกว่าดีมาก แคบไปหน่อยสำหรับเราเมื่อเทียบกับราคา แต่เพราะเน้นเรื่องการตลาด ขายบรรยากาศ ขายบริการมากกว่า รับได้กับราคา เรื่องความสะอาดนี่พอรับได้ ข้อดี: สิ่งอำนวยความสะดวกน้อย ทีวี ตู้เย็น ไม่มีให้ ไม่ครบครันเหมือนโรงแรมอื่น ๆ อันนี้ต้องยอมรับ อาหารอาจจะธรรมดา แต่ราคาก็แอบแพงนะ ความรู้สึกเหมือนหาของกินยากในที่แพงตามสถานที่แบบนั้น เราต้องทำใจ ที่สำคัญของมีให้เลือกน้อย เอาเป็นว่าสำหรับใครที่ไม่เน้นเรื่องเหล่านี้เป็นหลักก็เหมาะสำหรับผู้เสพธรรมชาติ เติมพลังเพื่อกลับไปลุยงานต่อ

ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองไทรโยค สามารถเข้าถึงได้โดยใช้ GPS ถนนทางเข้าเล็กไปหน่อยแต่ถนนดีไม่น่ากลัว ด้านในที่จอดรถกว้างมาก พนักงานจะคอยรอรับลูกค้า แล้วขับรถกอล์ฟไปส่ง ถือได้ว่าเป็นบริการที่ดี บรรยากาศภายในดูสะอาด สวยงาม บรรยากาศดี จะเห็นสายน้ำใสไหลเย็น มีทิวเขาด้านหลัง เช้า ๆ หมอกลงแล้ว อย่าลืมออกมาถ่ายรูปชมความงามของธรรมชาติ ที่พักมีกิจกรรมล่องแพชมบรรยากาศริมน้ำ ถ้าใครสนใจจะเล่นน้ำก็ใส่เสื้อชูชีพแล้วลงน้ำได้ด้วย มินิบาร์ของโรงแรมมีทั้งกาแฟสด อาหาร และเครื่องดื่ม สั่งได้ตามใจคุณ คาเฟ่เหล้าเบียร์ครบ ราคามาตรฐาน หรือ ที่พักทั่วไป ส่วนอาหารบุฟเฟ่ที่นี่อร่อย อาหารเติมใหม่ตลอด อิ่มมากเลยทีเดียว โดยรวมแล้วจุดเด่นที่เหมาะกับการไปพักผ่อนของรีสอร์ทแห่งนี้คือบรรยากาศดี การให้บริการลูกค้าดี อาหารบุฟเฟ่ต์อร่อยและยังเติมให้ไม่อั้นอีกด้วย

คิดจะเที่ยวหน้าฝนต้องที่นี่ ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท

ถ้าหน้าฝน หลายคนต้องนึกถึงกาญจนบุรี ครั้งนี้ขอพามาพักรีสอร์ทสวยบรรยากาศดีอีกแห่ง บอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่ดีมาก ๆ ยิ่งช่วงหน้าฝนนี่จะเยียวยาหัวใจสุด ๆ ที่พักยังรวมบุฟเฟต์อาหารเช้าและเย็น ขอแนะนำให้เตรียมของว่าง หรือขนมขบเคี้ยวไว้ให้พร้อม เพราะที่นี่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริง ๆ ไม่มีร้านอาหารหรือเซเว่นรอบ ๆ และยังมีกิจกรรมล่องแก่งในช่วงเย็นอีกด้วย เวลาฝนตกเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการนอนพักผ่อนที่นี่ ครั้งนี้เราอยากจะแนะนำที่นี่มาก

ราคาห้องพักสำหรับ ไทรโยกมันตรา รีสอร์ท

ราคา 2,000 / ห้อง (วันอาทิตย์-ศุกร์) – ราคา 2,600 / ห้อง (วันเสาร์) – รวมอาหารเช้าและเย็น สำหรับ 2 ท่าน – อินเทอร์เน็ต Wifi – แอร์และห้องน้ำส่วนตัว – ห้องริมแม่น้ำ – ฟรี กิจกรรมล่องแพ ท่านที่ 3 เพิ่ม 600 บาท (ไม่มีเตียงเสริม) เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักฟรี (ไม่เสริมเตียง) ยกเว้น!! วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว คิดเพิ่ม 500 บาท/ห้อง/คืน

สิ่งที่ควรทำเมื่อเข้าพักรีสอร์ท

เมื่อเข้าพักในไทรโยคมันตรา รีสอร์ท มีสิ่งที่ผู้เข้าพักควรทำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและเพื่อความปลอดภัยของตนเองและทรัพย์สินต่อไป

 • อ่านกฎของรีสอร์ท และปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เพราะหากทำผิดกฎอาจต้องเสียค่าปรับเพิ่มและมีปัญหาตามมาได้
 • ตรวจสอบล็อคประตูอย่างละเอียดเพื่อดูว่ายังใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ นั่นคือจะต้องล็อคอย่างแน่นหนาและไม่เสียหาย อย่างไรก็ตามหากพบสิ่งผิดปกติที่ตัวล็อคประตูควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทมาแก้ไขให้ทันที
 • ตรวจสอบปลั๊กไฟภายในห้องเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
 • อย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเพื่อความปลอดภัยของคุณเองและความปลอดภัยของครอบครัว
 • ชาร์จโทรศัพท์ของคุณให้เต็มอยู่เสมอ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และต้องพกติดตัวทุกครั้ง หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจะได้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อเข้าพักรีสอร์ท

เพื่อความปลอดภัยในการเข้าพักในรีสอร์ท มีสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง ดังนี้

 • ส่งเสียงรบกวนเนื่องจากห้องพักส่วนใหญ่ของรีสอร์ทมักจะมีแขกจำนวนมาก การส่งเสียงดังอาจรบกวนห้องข้าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาความไม่พึงพอใจได้
 • การลักลอบนำสัตว์เข้าห้อง รีสอร์ทส่วนใหญ่มักมีกฎห้ามนำสัตว์เข้าห้อง หากนำเข้าจะต้องเสียค่าปรับตามที่รีสอร์ทกำหนด
 • การทิ้งของมีค่าไว้ในกระเป๋าจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะถูกขโมย ลืม หรือสูญหาย ดังนั้นจึงควรเก็บไว้ในกระเป๋าตลอดเวลา
 • หยิบของในห้องติดมือกลับมา การทำแบบนี้ แม้จะเป็นของที่ไม่มีค่าอะไรมากมาย ก็ถือว่าลักทรัพย์เช่นกัน เพราะฉะนั้นอย่าเอาอะไรจากห้องพักกลับบ้านเด็ดขาด

ข้อควรระวังในการเข้าพักรีสอร์ท

การพักรีสอร์ท มีข้อแม้บางประการที่ต้องทำความเข้าใจ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพักเอง ข้อควรระวังได้แก่

 • อย่าบอกเลขห้องของคุณกับคนอื่น แม้จะเป็นคำพูดที่บังเอิญก็ตาม โดยเฉพาะสาว ๆ ที่ไปพักคนเดียว
 • ต้องสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อย คงไม่ดีแน่หากในวันที่เช็คเอาต์พบว่ามีการเรียกเก็บค่าบริการส่วนเกินจนน่าตกใจ ซึ่งทำอะไรไม่ได้นอกจากยอมจ่ายแบบงง ๆ
 • ในขั้นตอนการจองหากจองจากเว็บไซต์ก็ต้องดูให้ดีว่าเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่

บ้านเดี่ยว ปทุม ศูนย์กลางความสะดวกสบาย ที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด

ปทุมธานี เป็นจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการจับตามองจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมาโดยตลอด โดยเฉพาะย่าน นครรังสิต ที่ค่อนข้างเนื้อหอม ถูกปักหมุดเป็นอีกหนึ่งย่านที่มีโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบเกิดขึ้นมากมายแต่วันนี้จะไม่พูดถึงย่านรังสิต เราจะย้อนกลับมาดูที่ชายฝั่ง “อำเภอเมืองปทุมธานี” ที่ปัจจุบันดีพอสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีผู้คนมากมายเข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในทำเลนี้ โดยมีประชากรหนาแน่นกว่า 1.9 แสนคน เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ ด้วยความเจริญอย่างต่อเนื่องทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกผุดขึ้นมากมาย ดังนั้นที่ดินในย่านนี้จึงมีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับคนที่กำลังมองหาทำเลบ้านเดี่ยว ปทุมที่ครบครันใกล้เมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯรับรองว่าจะเป็นทำเลที่ตอบโจทย์ให้คุณได้ดีที่สุด

จุดเด่นที่น่าสนใจที่ทำให้เลือกทำเลแถวปทุมฯ

บ้านเดี่ยว ปทุม มีจุดเด่นที่น่าสนใจดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

Connect ทุกเส้นทาง

จุดเด่นการเดินทางของเมืองปทุมเพราะมีถนนสายหลักหลายสายที่ผ่านมายังทำเลนี้ ประกอบกับถนนส่วนใหญ่เป็นถนนขนาดใหญ่ที่มีความกว้างเพียงพอรองรับปริมาณรถได้มาก ทำให้การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถเข้า-ออกได้หลากหลายเส้นทาง มีถนนสายสำคัญตัดผ่านและบริเวณใกล้เคียง เช่น ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ถนนสะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ถนนบางบัวทองบางพูน วงแหวนรอบนอกตะวันตก ทางพิเศษอุดรรัถยา ถนนศรีสมาน ถนนติวานนท์ถนนราชพฤกษ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนวิภาวดีรังสิต

ห้างสรรพสินค้าและแหล่งคอมมินิตี้มอลล์

อีกหนึ่งตัวชี้วัดความเจริญในย่านนั้นคือห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ แม้จะไม่ได้อยู่ในย่านเศรษฐกิจหลักของจังหวัดปทุมธานีแต่ร้านเหล่านี้ก็มีอยู่ทั่วทุกมุมของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น โลตัสปทุมธานี โรบินสัน ศรีสมาน The Tree เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะตลาดพูนทรัพย์ โฮมโปร ไทวัสดุ นอกจากนี้ยังไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของเมืองปทุมธานี ยังติดกับอำเภอลาดหลุมแก้วและอำเภอสามโคก มีตลาดน้ำโบราณ เช่น ตลาดระแหง 100 ปี และตลาดอิงน้ำสามโคก หากต้องการเยี่ยมชมบรรยากาศเก่าแก่ในสมัยโบราณสามารถเยี่ยมชมร้านอาหารเหล่านี้ได้

เพียบพร้อม สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่ราชการ

อีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ทำเลนั้นเป็นทำเลที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์ เป็นสถานที่สาธารณะ เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล และสถานที่ราชการครบวงจรที่อยู่ไม่ไกลและเข้าถึงได้ง่าย เดินทางสะดวกมีทั่วไปในอำเภอเมืองปทุมทั้งหมด โรงเรียนปทุมวิไลโรงเรียนสาธิตปทุม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ วิทยาลัยการอาชีวะศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลสยามเซนต์คาร์ลอส ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

แม้จะอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงของไทยอย่างกรุงเทพฯ มากนัก แต่ก็ยังต้องเห็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศาสนาที่เก่าแก่อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามเก่าแก่หรือตลาดน้ำโบราณที่ยังคงเปิดให้เข้ามาท่องเที่ยวได้อย่างสนุกอีกด้วย

อยากซื้อบ้านเดี่ยว เริ่มต้นอย่างไร?

เชื่อว่าหลายคนที่กำลังตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยว ปทุมคงมีคำถามนี้อยู่ในใจ มาดูวิธีเริ่มต้นกับ 5 เทคนิคเตรียมตัวก่อนซื้อบ้านเดี่ยวในฝันกัน

 1. เตรียมความพร้อมเรื่องเงินและค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง

เมื่อตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย สิ่งแรกที่ต้องนึกถึงคือเงินดาวน์ ควรอยู่ในมืออุ่น ๆ อย่างน้อย 10-20% ของมูลค่าบ้าน เพราะปกติธนาคารจะให้กู้ประมาณ 80-90% ของมูลค่าบ้าน ไม่ใช่ 100% อย่างที่หลายคนเข้าใจ สิ่งต่อไปที่ต้องทำคือหาข้อมูลดูก่อนว่าบ้านเดี่ยวที่อยากได้หรือแอบเล็งไว้ ราคาเท่าไหร่ เงินดาวน์พอไหม หรือต้องออมเงินเพิ่มเพื่อรองรับ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อกับธนาคาร และอย่าลืมคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการตกแต่งบ้านใหม่เมื่อตัดสินใจว่าจะจ่ายได้เท่าไร จะรู้ว่ามีเงินมากพอที่จะซื้อบ้าน แต่ไม่เพียงพอที่จะตกแต่ง

 1. เลือกทำเลให้แมทซ์กับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต

การเลือกบ้านเดี่ยวในทำเลที่ตอบโจทย์คือหนึ่งในความท้าทาย เนื่องจากบ้านในเมืองอาจมีราคาสูงกว่าส่งผลให้บ้านมีขนาดเล็กลง ส่วนบ้านชานเมืองแม้จะใช้เวลาเดินทางมากแต่ก็มักจะให้พื้นที่และตัวบ้านที่กว้างกว่า ถ้าไม่มีรถก็ควรเลือกบ้านเดี่ยวที่สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าบนดินหรือใต้ดินได้สะดวก มีรถก็ควรเลือกทำเลบ้านเป็นหลัก อาทิ ใกล้ทางด่วน สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าเมืองได้ไม่ยากอีกด้วย

 1. หาข้อมูลโครงการบ้านเดี่ยว และเยี่ยมชมโครงการจริง

ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทไหนการซื้อบ้านเดี่ยวที่มีขนาดไม่เล็ก คุณต้องวางแผนที่จะดูบ้านตัวอย่าง หรือหากเป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่สร้างเสร็จแล้วให้มุ่งตรงไปที่ยูนิตที่เราต้องการดูก่อนเพื่อดูภาพรวมทั้งหมด พื้นที่และรูปแบบบ้านจริงให้เห็นกับตา จะได้รู้จักกับ Developer ที่พัฒนาโครงการต่าง ๆ จะทราบราคาเบื้องต้นและความน่าเชื่อถือของโครงการ ยังจะได้รู้แนวคิดบ้าน การออกแบบ และพื้นที่ใช้สอยอีกด้วย สิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือการเลือกทิศที่ตั้งของบ้าน เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยในเรื่องของความร้อนจากแสงแดด โดยส่วนใหญ่ จะเลือกบ้านที่หันไปทางทิศเหนือและทิศใต้

 1. ศึกษาข้อมูลและคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการซื้อขาย

สำหรับผู้ที่มองหาบ้านเดี่ยว ปทุมหลังแรกควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อบ้านก่อนการซื้อขาย เช่น การชำระค่าธรรมเนียม การรับโอน สัญญาซื้อขาย กฎหมายประกันบ้าน วิธีการยื่นกู้และรีไฟแนนซ์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ซื้อบ้านด้วยเงินกู้ ทำให้รู้ความสามารถในการชำระหนี้ การเลือกอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม การเตรียมเอกสารเป็นสิ่งสำคัญ อาทิ สลิปเงินเดือนและบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนสำหรับเจ้าของธุรกิจจะใช้เป็นทะเบียนการค้าและบัญชีธนาคารที่มีผลประกอบการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

 1. สร้างภูมิคุ้มกันให้บ้าน

เมื่อได้บ้านเดี่ยวถูกใจถือว่าเรื่องนั้นยังไม่จบ เพราะฉะนั้นควรเตรียมรับสิ่งไม่คาดฝันในอนาคต สามารถปกป้องบ้านได้ด้วยการประกันภัย เช่น ประกันภาระหนี้สินเหล่านี้ล้วนเป็นประกันที่ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดความเสียหายกับบ้านที่เรารัก กรณีเสียชีวิตภาระหนี้สินจะไม่ตกอยู่กับบุตรแต่อย่างใด

บ้านเดี่ยว ลาดกระบัง ทำเลที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณได้ดีที่สุด

ลาดกระบัง เป็นอีกหนึ่งทำเลยอดนิยมที่มีความน่าสนใจในโครงการที่อยู่อาศัย มีบ้านให้เลือกทุกประเภท ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม พร้อมเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อการเดินทางสำคัญทุกรูปแบบ ทั้งรถไฟฟ้า-ขนส่งมวลชน-ถนนวงแหวน-ทางด่วน-มอเตอร์เวย์-สนามบิน อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์และความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัว เป็นทำเลที่ดีเยี่ยมสำหรับธุรกิจใหม่ที่จะเติบโตในกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก เชื่อเถอะว่า บ้านเดี่ยว ลาดกระบัง ยังคงเป็นทำเลที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบ้านสักหลัง เพื่อจะได้ชีวิตที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ได้มากที่สุด

เหตุผลที่ต้องจับตาทำเลที่อยู่อาศัยย่านลาดกระบัง

หลายคนตัดสินใจเลือกบ้านเดี่ยว ลาดกระบัง เพราะสามารถรองรับความต้องการอย่างครบวงจร มีจุดเด่นที่น่าสนใจ มีรายละเอียดดังนี้

ลาดกระบังศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ที่ครบครัน

หลังจากการก่อสร้างและเปิดให้บริการของรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และแอร์พอร์ตลิงก์ทำให้ความเจริญจากใจกลางกรุงเทพฯ ขยายตัวได้ง่ายขึ้น หรือ “Inner Core of Bangkok” ส่งผลให้พื้นที่ฝั่งตะวันออกเป็นศูนย์กลางความเจริญที่สมบูรณ์ไม่แพ้กัน

ถ้าเราจะเจาะลึกไปที่ถนนอ่อนนุช–ลาดกระบัง ตั้งแต่เส้นอ่อนนุช หรือซอยสุขุมวิท 77 ชุมชนนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ที่แยกออกมาจากเส้นสุขุมวิทเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว เป็นการขยายตัวของคอนโดมิเนียมที่ค่อนข้างหนาแน่นและมีความต้องการการสูง ไม่น้อยหน้าโซนสุขุมวิทชั้นใน ทำให้คอนโดย่านนี้เป็นที่นิยมมาโดยตลอด จุดขายที่สำคัญคือความแตกต่างของราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ปัจจุบันกระแสการพัฒนาได้ย้ายไปที่ย่านลาดกระบัง ทำให้เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญสำหรับวัยทำงาน นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกยิ่งขึ้น จนเกิดกระแสความต้องการที่อยู่อาศัยใกล้เมืองใกล้รถไฟฟ้า ทำให้ย่านนี้กลายเป็นย่านเศรษฐกิจอีกแห่งที่รองรับความหนาแน่นของใจกลางเมือง

ตอบโจทย์ทุกจังหวะของชีวิต

เราเชื่อว่าทำเลไหนเกิดก็ต้องดูว่าชุมชนที่นั่นพัฒนาไปอย่างไร เมื่อศูนย์กลางความเจริญในกรุงเทพไม่ได้ถูกรวมไว้ที่เดียวอีกต่อไป ตลอดแนวถนนตั้งแต่อ่อนนุชถึงลาดกระบังเต็มไปด้วยวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่มาช้านาน อีกทั้งยังรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้ามากมาย การพัฒนาคอมมูนิตี้มอลล์ในย่านนี้เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเก่ากับกระแสสมัยใหม่ รวมถึงวัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งมีมากมายหลายโซน รวมถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำและถือเป็นจุดนัดพบสามารถพักผ่อนได้จนถึงค่ำ เพราะมีตลาดนัดสุดชิลล์ที่เปิดทุกวัน 17.00-21.00 น

จุดเชื่อมต่อของเมืองและชานเมือง

รถไฟฟ้าถือเป็นตัวบ่งบอกความเจริญของย่านก็ว่าได้ บ้าน คอนโด หรือทรัพย์สินอื่นใดในบริเวณนั้นก็ได้รับความเจริญไม่น้อยหน้าใคร นอกจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบังที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีมักกะสันและท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิแล้ว ในอนาคตอันใกล้ย่านนี้จะรองรับรถไฟฟ้าอีก 2 สาย คือ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ขณะที่รถไฟฟ้าสายสีส้มด้านตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี) จะไปตัดกับสายสีเหลืองที่สถานีลำสาลี เชื่อว่าเมื่อรถไฟฟ้าทั้ง 2 โครงข่ายแล้วเสร็จจะส่งผลให้ศักยภาพการเดินทางของย่านนี้สูงขึ้นอีกมาก

ข้อคำนึงที่สำคัญหากคิดจะซื้อบ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว ลาดกระบัง เป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะมีบ้านเดี่ยวสักหลัง แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ซื้อบ้านเดี่ยวได้นั้น ควรพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

มีเงินพอที่จะซื้อบ้านเดี่ยวหรือไม่

คำว่ามีเงินพอไม่ได้หมายถึงเงินสด แต่หมายถึง เงินออม อย่างน้อย 20-30% ของราคาบ้านเดี่ยว ต้องจองและผ่อนดาวน์ ส่วนที่เหลือ 70-80% ของราคาบ้านต้องกู้สถาบันการเงิน ต้องมีรายได้มากพอที่จะผ่อนบ้านทุกเดือน โดยทั่วไปจะใช้เวลา 10-30 ปี ซึ่งตรงนี้เอง หากใครกำลังคิดจะซื้อบ้านเดี่ยวคงต้องทำการบ้านและตอบคำถามกับตัวเองให้ดีเสียก่อน จะสามารถผ่อนบ้านต่อเดือนจนครบกำหนดได้หรือไม่

สัดส่วนของรายได้

สัดส่วนรายได้ที่สามารถใช้จ่ายในการซื้อบ้านเดี่ยวได้ หากใครมีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน ความสามารถในการผ่อนชำระจะอยู่ที่ประมาณ 25% ของรายได้แต่สำหรับผู้ที่มีรายได้สูงโดยเฉพาะผู้มีรายได้ไม่เกิน 105,000 บาทต่อเดือน อาจสามารถผ่อนชำระที่อยู่อาศัยได้ถึง 44% ของรายได้ต่อเดือน

ทำเลที่ตั้งของบ้านเดี่ยว

สิ่งสำคัญอีกประการในการเลือกซื้อบ้านเดี่ยวคือทำเล ควรเลือกทำเลที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัย หากเลือกซื้อบ้านเดี่ยวในทำเลที่ค่อนข้างไกลจะเดินทางลำบากแต่ราคาถูกกว่าหรือมีพื้นที่มากกว่า แต่ถ้าเรายังต้องไปทำงานในเมือง ตื่นเช้า เข้าเมือง ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง ก็ไม่สนุกแน่ ๆ

ความปลอดภัย

เนื่องจากโครงการบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหมู่บ้าน จึงถูกล้อมรอบด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา บางโครงการรอบบ้านเป็นพื้นที่โล่ง เช่น ทุ่งนาหรือหนองน้ำ ซึ่งแม้ว่าจะมีระบบรักษาความปลอดภัยหน้าหมู่บ้านก็เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ยากในเรื่องของความปลอดภัยหรืออันตรายจากสัตว์ต่าง ๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

นอกจากพื้นที่ใช้สอยที่เป็นจุดเด่นของบ้านเดี่ยว ลาดกระบังแล้ว เรื่อง สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหมู่บ้าน หรือที่เราเรียกว่า Club House ที่พบในบ้านสมัยใหม่หลาย ๆ เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องพร้อมใช้งาน ซึ่งบางโครงการเลือกที่จะสร้างบ้านให้เสร็จก่อนแล้วส่วนกลางมาทีหลัง ลูกบ้านยังเข้าไม่ถึงแต่ถ้าเป็นโครงการที่ดีต้องคำนึงถึงพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องสร้างเสร็จพร้อมใช้งาน

ดีไซน์ของบ้านเดี่ยว

เรียกได้ว่าเป็นบ้านในฝันที่ใคร ๆ ก็อยากมี บ้านเดี่ยวดีไซน์สวยโดนใจ เพราะบ้านสะท้อนไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่งที่ดิน วิธีดูตำแหน่งแบบออนไลน์ การ “ระวางที่ดิน” คืออะไร

ระวางที่ดิน คือ เลขที่ระบุตำแหน่งที่ดิน เพื่อแสดงว่าที่ดินในโฉนดนี้อยู่ในแผนที่ใด ใช้สำหรับตรวจสอบที่ดินกับกรมที่ดิน ในส่วนของระวางที่ดินได้ระบุแนวเขตไว้ชัดเจน ระบุทางเข้า ทางออก และพื้นดินใกล้เคียง ระวางที่ดินจึงเป็นประโยชน์ในการซื้อขายที่ดิน ดังนั้นผู้ที่จะซื้อขายที่ดินจะต้องใช้เลขที่โฉนดที่ดินเพื่อตรวจสอบราคาประเมินก่อน

เว็บไซต์กรมที่ดิน เผยแพร่ข้อมูลการทำระวางที่ดิน ในส่วนของการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน สรุปได้ว่างานที่ดินมีมาตั้งแต่อดีต แต่การออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ มีขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 และเมื่อมาถึงรัชกาลที่ 4 มีการขายฝาก จำนำ ไร่นา ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. 2451 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 เอกสารที่ดินตามกฎหมายฉบับเดียวกันเพื่อแสดงสิทธิในที่ดินแปลงต่าง ๆ สืบมา

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อค้นหาที่ตำแหน่งของที่ดิน

การค้นหาตำแหน่งที่ดิน มีหลายวิธีที่คุณสามารถค้นหาได้ด้วยตัวเอง และข้อมูลพื้นฐานที่ต้องเตรียมก่อนค้นหาที่ดิน ได้แก่

1. โฉนดที่ดิน

ต้องมีการตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์และสามารถซื้อขายได้ตามกฎหมาย เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3ก หรือ น.ส.4 เป็นต้น ถ้าโฉนดที่ดินแสดงกรรมสิทธิ์เฉพาะที่ทำกินเท่านั้น เช่น สปพ. ซื้อขายไม่ได้ เพราะไม่ถือเป็นเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์ของเจ้าของโฉนดโดยสมบูรณ์

2. ตรวจสอบข้อมูลหน้า โฉนดที่ดิน

วิธีตรวจสอบข้อมูลที่ดินบนโฉนดที่ดิน สามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ได้ที่เว็บไซต์กรมที่ดินโดยต้องนำเลขที่ที่ดิน ขนาดที่ดิน ตำบล อำเภอ จังหวัด คุณจะทราบขนาดพื้นที่ ชื่อเจ้าของ และรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้

3. ขนาดที่ดิน

ควรตรวจสอบขนาดที่แท้จริงของที่ดินว่ามีขนาดตรงกับที่แจ้งขายหรือไม่ สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมที่ดินมาวัดพื้นที่ให้หรือดาวน์โหลดแอพลิชัน MapMeasure มาใช้ก็สามารถประมวลผลขนาดพื้นที่ได้

4. ตรวจสอบประเภทที่ดิน

ต้องตรวจสอบประเภทของที่ดินอย่างละเอียดด้วยว่าเป็นที่ดินตาบอดหรือไม่ หรือเป็นที่ดินสาธารณอยู่ในเขตสงวนหรืออยู่ในเขตอุทยานหรือเปล่า เพราะในโฉนดที่ดินจะไม่มีรายละเอียดในส่วนนี้เลย ถ้าซื้อไปแล้วจะเกิดปัญหาตามมาได้

5. ตรวจสอบข้อมูลที่กรมที่ดิน

การค้นหาที่ดินที่กรมที่ดินเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่าง และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะมีการซื้อขายกันเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ดินแปลงนั้นมีปัญหาอะไรหรือไม่ ข้อมูลโฉนดและพื้นที่จริงตรงกันหรือไม่

6. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของที่ดิน

ควรตรวจดูสภาพแวดล้อมของที่ดินนั้นว่าเหมาะแก่การทำธุรกิจ สร้างบ้าน ทำการเกษตร หรือเหมาะทำธุรกรรมใด ๆ เพราะหากซื้อที่ดินไปใช้ผิดประเภทจะทำให้เสียเวลาและเสียเงินอีกด้วย

วิธีหาตำแหน่งที่ดินจากเลขโฉนด

การตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของที่ดินในสมัยก่อนสามารถตรวจสอบได้หลายอย่าง เช่นการตรวจสอบโฉนดที่ดิน ตำแหน่งแปลงที่ดินหรือรายละเอียดเพิ่มเติมของที่ดินซึ่งสามารถทำได้ยาก เพราะเราต้องไปที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของกรมที่ดินโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากที่ดินที่ตนเองถือครองนั้นไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่อยู่อาศัย เราต้องเดินทางไปดำเนินการที่สำนักงานที่ดินในจังหวัดนั้น ๆ

เราสามารถค้นหาข้อมูลที่ดิน ค้นหาตำแหน่งที่ดินทั่วประเทศได้ฟรี เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Lands Maps (แลนด์ส แมปส์) ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลที่ดินได้ด้วย หากท่านมีต้นฉบับหรือสำเนาโฉนดแต่ไม่ทราบว่าที่ดินแปลงไหนหรือมีลักษณะทางกายภาพอย่างไร วันนี้เราจะมาสอนวิธีง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอนเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ดินจากเลขที่โฉนดผ่านแอพพลิเคชั่น LandsMaps ผ่านมือถือ

การใช้แอปพลิเคชัน LandsMaps ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอนดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LandMapper (แลนด์แมปเปอร์) ลงมือถือก่อน หลังจากนั้นให้สมัครใช้งานแอพพลิเคชั่นก่อนถึงจะใช้งานได้
 • ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่สัญลักษณ์รูปแว่นขยายเพื่อเลือกจังหวัด อำเภอ และเลขที่โฉนดของที่ดินที่เราต้องการทราบ
 • ขั้นตอนที่ 3 หลังจากนั้นจะมีแผนที่และตำแหน่งของที่ดินแปลงที่เราค้นหา ซึ่งจะมีข้อมูลในรูปแบบแปลงที่ดิน ตำแหน่ง (เลขที่ห้องโดยสาร เลขที่ที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ ตำบล/แขวง-จังหวัด) เนื้อที่ (ไร่ งาน ตารางวา) สภาพของที่ดิน พื้นที่ที่เห็นจากภาพถ่ายดาวเทียมและมุมมองบนถนน (Street View) พิกัดสำนักงานที่ดิน ราคาประเมิน โฉนดที่ดิน ข้อมูลการเดินทางไปสำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบโฉนดที่ดิน หมายเลขโทรศัพท์ พิกัดแปลง ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ เวลารอสำรวจ (คิวรังวัด) การใช้พื้นที่ตามผังเมืองรวมทั่วประเทศและผังเมืองรวมกทม.ทั่วประเทศ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถทราบตำแหน่งที่ดินที่คุณต้องการทราบแล้ว ง่าย ๆ ด้วยมือถือของตัวเอง

หากต้องซื้อขายที่ดินอย่าลืมตรวจสอบตำแหน่งที่ดินจากระวางที่ดินให้ดีเสียก่อน เพื่อจะได้ทราบตำแหน่งทางเข้าที่แน่นอน เพราะที่ดินเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการดำรงชีวิตของเรา ดังนั้นหากเราจะซื้อที่ดินต้องตรวจสอบให้ดีเสียก่อนว่าที่ดินที่เราจะซื้อนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และเป็นที่ดินที่มีทางเข้าออกสะดวกสบายหรือไม่เพื่อจะได้ไม่เสียเวลา เพราะเวลาเราสร้างหรือทำอะไรจะได้เข้าออกสะดวก อีกทั้งการซื้อที่ดินผ่านกรมที่ดินเขาจะคอยดูแลเราอย่างดีในเรื่องของการซื้อขายที่ดิน และการโอนกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ หากเราทำถูกต้องตามกฎหมาย เราจะไม่เสียเปรียบอย่างแน่นอน เพราะกรมที่ดินจะมีข้อมูลของที่ดินที่เราจะซื้อเพียงเรามีโฉนดไปยื่นให้กับกรมที่ดินเท่านั้น แล้วทางเจ้าหน้าที่เขาจะจัดการให้เราเอง เราเพียงแค่รอเซ็นชื่อรับที่ดินที่เราจะซื้อเท่านั่นเอง